КНП "Лівобережна стоматологічна поліклініка" ДМР

Лікарі

29 Лікарів
 • Бойко Олег Олексійович
  Бойко Олег Олексійович
  Стоматолог-ортопед
  Записатись до лікаря
 • Голубка Влада Григорівна
  Голубка Влада Григорівна
  Стоматолог-хірург
  Записатись до лікаря
 • Корбань Юрій Вячеславович
  Корбань Юрій Вячеславович
  Стоматолог-терапевт
  Записатись до лікаря
 • Бойко Яна Олегівна
  Бойко Яна Олегівна
  Стоматолог-терапевт
  Записатись до лікаря
 • Гапоненко Олена Григорівна
  Гапоненко Олена Григорівна
  Стоматолог-ортодонт
  Записатись до лікаря
 • Таран Ольга Миколаївна
  Таран Ольга Миколаївна
  Стоматолог-терапевт
  Записатись до лікаря

Новини

Про нас

КНП «Лівобережна стоматологічна поліклініка» ДМР (вул. Столєтова, 13) надає спеціалізовану стоматологічну допомогу (терапевтична, хірургічна, ортопедична та дитяча стоматології). Заклад створено на підставі рiшення ceciї міської ради від 24.07. 2019 року №9/47 вiдповiдно до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Україні". Заклад створений з метою задоволення потреб дорослого та дитячого населення у високоякісній ефективній стоматологічній допомозі та послугах на підставі посилання профілактичної роботи, удосконалення сучасних методів діагностики, лікування та протезування порожнини рота.


Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваной вартості предмета закупівлі
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Контактні номери

вул. Столєтова 13

Приймальня: (056) 747-48-85;

Реєстратура:  (056) 747-47-58;

                         (068) 265-58-05; 
                         (099) 421-19-48;

Дитяча стоматологія: вул. Столєтова 13

                          (050) 848-75-16.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                        Наказом генерального директора

                                                                                                                                                         КНП "ЛСП" ДМР                                                                                                                                                                                              від «04» січня 2021 р. № 04/01

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА
про надання с
томатологічних послуг

Комунальне некомерційне підприємство «Лівобережна стоматологічна поліклініка» Дніпровської міської ради, в особі генерального директора Віннікової Марини Геннадіївни, яка діє на підставі Статуту, далі «Клініка», з одного боку і

фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання стоматологічних послуг, іменований (-а) надалі «Пацієнт», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», окремо – «Сторона», уклали цей договір про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Клінікою стоматологічних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних осіб (Пацієнтам) отримати стоматологічні послуги на умовах, визначених цим Договором.

Клініка, шляхом оприлюднення в приміщенні Клініки та/або на офіційному сайті Клініки в мережі Інтернет https://livoberejnastomat.itmed.org/, оголошує пропозицію (оферту) на укладання договору про надання Клінікою стоматологічних послуг.

Цей Договір є договором приєднання (відповідно до ст. 634 ЦК України) і може бути укладений лише шляхом приєднання Пацієнта до всіх його умов в цілому. Сторона, що приєдналась, не може запропонувати свої умови договору.

1.2. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

1.3. Клініка підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору.

1.4. Клініка надає стоматологічні послуги на підставі ліцензії, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України №1949 від 21.08.2020 р.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним, без його подальшого підписання Сторонами, з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до стоматологічного кабінету Клініки за отриманням стоматологічних послуг чи вчинення інших дій, передбачених цим Договором, що свідчать про акцептування (приймання) всіх умов даного Договору.

Зміни до цього Договору вносяться Клінікою в односторонньому порядку та оприлюднюються та оприлюднюються на веб-сайті Клініки та на паперових носіях в приміщенні Клініки (на рецепції та/або в Куточку споживача). В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Клініки та на паперових носіях в приміщенні Клініки, пріоритет має примірник на паперових носіях

Підтверджуючими діями Пацієнта, які свідчать про укладення даного Договору є: підписання плану лікування, анкети, інформованої згоди на діагностику та лікування, опитувального листа, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Клініки тощо.

2.2. Дата першого звернення Пацієнта до Клініки за згодою Сторін вважається датою укладення цього договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично безумовно приймає та погоджується з положеннями даного Договору та всіх можливих додатків до нього, тарифів (цін), прайсів, порядків, тощо, а також усіма подальшими змінами (доповненнями), що вносяться до них.

2.5. Перед початком користування стоматологічними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, цінами (тарифами) на Послуги, гарантійними зобов’язаннями Клініки.

2.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права вчиняти дії, спрямовані на укладання та виконання Договору.

2.7. Клініка на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Клініки письмову форму цього Договору.

3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

3.1. Акцепт – це повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом умов даного Договору і означає згоду Пацієнта із усіма умовами даного Договору без виключення і доповнення.

Акцепт цього Договору також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови даного Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

3.2. Веб-сайт Клініки – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://livoberejnastomat.itmed.org/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Клініку та послуги, що нею надаються.

3.3. Графік відвідувань – графік призначених стоматологічних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до стоматологічного кабінету для отримання таких послуг, який підписується Пацієнтом та є обов’язковим для виконання останнім.

3.4. Інформована добровільна згода – усвідомлене погодження Пацієнта (за умови, що Пацієнт досяг 14 років) та Законного представника, третьої особи на надання Пацієнту стоматологічних послуг лікарями Клініки, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Клінікою форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).

Усвідомлене погодження Пацієнта (за умови, що Пацієнт досяг 14 років) та Законного представника, третьої особи на надання Пацієнту стоматологічних послуг лікарями Клініки.

3.5. Лікуючий лікар – лікар Клініки, який надає стоматологічні послуги Пацієнту в стоматологічному кабінеті.

3.6. Стоматологічна послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються працівниками в стоматологічному кабінеті Клініки з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

3.7. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до стоматологічного кабінету Клініки для отримання стоматологічних послуг та уклала з Клінікою договір про надання таких послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

3.8. Перелік стоматологічних послуг Клініки – види стоматологічних послуг, які надаються Клінікою Пацієнту в стоматологічному кабінеті.

3.9. План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідний для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, переліку медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.

3.10. Стоматологічний кабінет – приміщення Клініки, у яких надаються послуги.

3.11. Третя особа – фізична особа, що супроводжує Пацієнта та може вчиняти певні дії та/чи отримувати інформацію про Пацієнта після підписання протоколу узгодження про залучення її в якості сторони цього Договору (залучення здійснюється виключно за згодою Пацієнта).

3.12. Публічний договір — це правочин про надання та отримання стоматологічних, анестезіологічних послуг, який встановлює однакові для всіх Пацієнтів та Законних представників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Законним представником.

 4. Предмет договору.

4.1. Клініка зобов'язується надавати Пацієнту стоматологічні послуги (надалі – послуги/лікування), а Пацієнт зобов'язується оплатити надані послуги на умовах цього договору і виконувати вимоги/рекомендації лікаря-фахівця. Конкретний перелік, обсяг стоматологічних послуг та терміни їх надання зазначаються у попередньому плані лікування, який є невід’ємною частиною даного договору. Всі послуги надаються кваліфікованими фахівцями і на обладнанні, сертифікованому в Україні.

4.2. Всі стоматологічні послуги надаються Клінікою при неухильному дотриманні вимог діючого законодавства України.

4.3. Сторони погодили, що Пацієнт вважається таким, що погодився з попереднім планом лікування та вартістю послуг, що визначена у Прайс-листі, у разі посвідчення своїм підписом інформованої добровільної згоди.

4.4. Послуги надаються протягом робочого часу Клініки. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Клінікою та Пацієнтом в усній або письмовій формі (шляхом підписання графіка відвідувань або в іншій інформативній формі).

4.5. У разі запізнення, Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це Клініку. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

 5. Права і обов'язки Сторін і умови їх реалізації.

5.1. Обов'язки Клініки:

5.1.1. Забезпечити якість послуг, що надаються за умовами цього договору.

5.1.2. Довести до відома Пацієнта про виникнення обставин, які можуть призвести до зміни обсягу і вартості послуг, і можливі ускладнення при лікуванні.

5.1.3. Дотримуватися правил медичної етики і деонтології у взаєминах з Пацієнтом, а також дотримуватися лікарської таємниці.

5.1.4. Заповнити медичну карту Пацієнта, яка є медичним документом і зберігається у Клініці 5 років.

5.1.5. Після проведення лікування надати Пацієнту інформацію щодо призначень/рекомендацій, яких необхідно дотримуватися Пацієнту для збереження досягнутого результату послуги. Ця інформація також фіксується у медичній карті Пацієнта.

5.1.6. У разі, якщо в процесі надання послуги виникла необхідність для виконання додаткових послуг, які неможливо було передбачити до початку надання послуги, при цьому отримання письмової згоди / підписання змін до попереднього плану лікування з Пацієнтом є неможливим фізично, Клініка зобов’язана надати такі додаткові послуги отримавши усну згоду Пацієнта. У разі перебування Пацієнта у стані наркозу або седації, що унеможливлює отримання від нього усної згоди на додаткові послуги, які є необхідними для якісного надання обумовлених Сторонами стоматологічних послуг, Клініка зобов’язана надати такі додаткові послуги, а Пацієнт підписанням цього договору підтверджує свою згоду та зобов’язується їх оплатити.

5.1.7. Гарантійні зобов’язання Клініки на надані нею послуги полягають у безкоштовному поновленні технологічного дефекту пломби протягом року, окрiм молочних зубiв (6 мicяцiв) та штучної коронки (окрiм тимчасових конструкцій на тимчасовому цементi) протягом двох років після завершення лікування за умови правильного догляду за ротовою порожниною, профілактичного огляду лікаря та проведення професійної гігієни ротової порожнини не рідше одного разу на 6 місяців. При недотриманні рекомендованого догляду за зубами гарантійні зобов’язання знімаються.

5.1.8. Клініка бере на себе зобов’язання усувати недоліки наданих послуг протягом гарантійних строків, за умови дотримання Пацієнтом правил, рекомендацій лікаря та зобов’язань за Договором.

У випадку недотримання Пацієнтом правил та умов ефективного і безпечного використання результату наданої послуги гарантійні зобов’язання Клініки припиняються, тобто Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданої послуги, в період дії гарантійного строку через порушення ним правил та умов ефективного і безпечного використання результату наданої послуги.

Ускладнення та інші побічні ефекти медичного втручання, що виникли внаслідок анатомічних особливостей організму Пацієнта, не є недоліком якості стоматологічних послуг, наданих фахівцями Клініки, якщо такі послуги надано з дотриманням всіх вимог, висунутих до послуг цього виду.

5.1.9. Гарантії не поширюються на випадки коли:

 • лікуючий лікар змінив тактику лікування за вимогою Пацієнта, незважаючи на свою незгоду а також у випадках, коли Пацієнт відмовляється від надання запропонованого додаткового лікування чи діагностики, необхідність яких визначається лікарем;
 • відторгнення імплантатів, пошкодження ортопедичних, ортодонтичних конструкцій в результаті травм щелеп;
 • протезування (встановлення ортопедичних конструкцій) на встановлених імплантатах в іншій стоматологічній клініці;
 • недотримання Пацієнтом обов’язків передбачених умовами Публічного договору – оферти про надання стоматологічних послуг КНП «ЛСП» ДМР;
 • здійснюється фіксація декоративних зубних прикрас;
 • здійснюється процедури по відбілюванню зубів.

5.1.10. Гарантійні зобов'язання Клініки кабінету не зберігаються при виникненні в період гарантійного терміну наступних обставин:

 • вагітність;
 • виникнення нових захворювань або шкідливих зовнішніх впливів, які безпосередньо призводять до зміни в зубах або оточуючих тканинах, в т.ч. тривалий прийом лікарських засобів при лікуванні інших захворювань;
 • ігнорування обов'язкового профілактичного огляду;
 • не дотримання рекомендацій лікаря;
 • при припиненні лікування з ініціативи Пацієнта;
 • при виникненні ускладнень з вини Пацієнта: недотримання гігієни порожнини рота, невиконання призначеного лікування, несвоєчасне повідомлення про виниклі ускладнення та ін.;
 • при виникненні форс-мажорних обставин (аварія, удар, стихійне лихо тощо), здатних вплинути на результати лікування;
 • в інших випадках, передбачених Публічним договором-офертою про надання медичних стоматологічних послуг КНП «ЛСП» ДМР.

5.2. Права Клініки:

5.2.1. Самостійно здійснювати вибір тактики і методики лікування, методу анестезіологічного застосування, підбір матеріалів та медикаментів, визначати кількість виконуваних рентгенографічних знімків, проведення інших діагностичних, профілактичних і лікувальних заходів, за умови необхідності їх здійснення, призначати лікаря.

 В будь-який час з метою ефективного та якісного надання послуг за цим договором, внести зміни до попереднього плану лікування, повідомивши про це Пацієнта з наданням нового попереднього плану лікування.

У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час надання послуг - самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.

5.2.2. Відмовити в наданні послуги у випадках порушення Пацієнтом умов цього договору та/або не згоди Пацієнта з попереднім планом лікування, шляхом  розірвання цього договору. У цьому разі Пацієнт зобов’язаний оплатити усі фактично надані послуги.

5.2.3. Отримати у Пацієнта відомості і документи (у разі попереднього лікування в інших лікувальних установах), необхідні для ефективного лікування.

5.2.4. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуги.

5.2.5. Отримувати оплату за надані послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

5.2.6. Отримувати, зберігати та використовувати, обробляти персональні дані та іншу інформацію про Пацієнта відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.

5.2.7. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.

5.2.8. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України;

5.2.9. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікуючого лікаря або за можливості призначити іншого лікуючого лікаря для проведення лікування за згодою Пацієнта.

5.2.10. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.

5.2.11. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:

(а) відмови Пацієнта від підписання інформованих згод та/або опитувальних листів, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);

(б) при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);

(в) виявлення під час обстеження протипоказань;

(г) відмови Пацієнта надати правдиву інформацію про стан свого здоров'я;

(д) виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливе в стоматологічному кабінеті або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;

(е) перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;

(є) неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.

5.2.12. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:

(а) надання Пацієнтом неповних та/або недостовірних даних про свою особу та/або стан свого здоров’я;

(б) наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;

(в) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;

(г) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;

(д) недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;

(е) порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів на території Клініки.

 

 

5.3. Обов'язки Пацієнта.

5.3.1. До початку лікування/отримання послуги ознайомитись з попереднім планом лікування, правилами, гарантійними зобов’язаннями, вартістю і обсягами згідно Прайс - листа, розміщеного в приміщенні Клініки та/або на офіційному сайті Клініки в мережі Інтернет https://livoberejnastomat.itmed.org/.

В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на веб-сайті Клініки та на паперових носіях в приміщенні Клініки, пріоритет має примірник на паперових носіях.

5.3.2. Вчасно прибути до Клініки в дату та час надання Послуг. Завчасно повідомляти Клініку про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.

5.3.3. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

5.3.4. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети та опитувальні листи Клініки.

5.3.5. Оплатити надані Клінікою послуги в повному обсязі, в порядку та строки, передбачені цим договором. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Клінікою з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта.

5.3.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватися Плану лікування, суворо дотримуватися термінів звернення на профілактичні та контрольні обстеження та огляди, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження.

5.3.7. Надати необхідну для Клініки інформацію про стан свого здоров'я та інші дані про Пацієнта, що вимагається формою медичної картки та Інформаційною довідкою Пацієнта, що є невід’ємною частиною даного договору.

5.3.8. Негайно сповістити лікаря про будь-які ускладнення чи інші відхилення, що виникли в процесі лікування. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

5.3.9. Не займатися самолікуванням.

5.3.10. Пацієнт зобов’язаний забезпечити конфіденційність всієї інформації, пов'язаної з умовами цього договору або отриманої в зв'язку з ним, в тому числі, але не виключно інформації, про методи роботи Клініки при наданні послуг Пацієнтам тощо. Пацієнт зобов'язується вживати всіх необхідних заходів, щоб уникнути розкриття такої інформації третім сторонам без попередньої прямої письмової згоди Клініки.

5.4. Права Пацієнта.

5.4.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Клінікою умовах.

5.4.2. Узгодити з Клінікою орієнтовану вартість Послуг шляхом підписання Плану лікування.

5.4.3. Пацієнт має право отримувати інформацію про хід лікування, відомості про методи лікування і препарати.

5.4.4. Розірвати договір, провівши розрахунки за фактично надані Клінікою послуги.

5.4.3. При зміні в процесі лікування попереднього плану лікування та його орієнтовної вартості, за виключеннями, вказаними у п.5.1.6. цього договору, Пацієнт вправі на свій вибір:

- погодитись із новим/додатковим планом лікування та узгодити його вартість;

- відмовитися від запропонованих змін та розірвати договір, провівши розрахунки за фактично надані послуги.

5.4.4. Отримати на письмову вимогу у Клініки виписку з медичної карти Пацієнта.

5.4.5. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.

 6. Ціна договору і порядок розрахунків.

6.1. Ціна договору складає суму вартості всіх наданих за цим договором послуг. Вартість кожної послуги визначається Прайс-листом  та відображається в попередньому плані лікування. Тарифи на Послуги мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну. Попередня вартість Послуг зазначається в плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.

6.2.Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги - до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.

6.3. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Клініки (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі, погодженому Сторонами, від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку.

6.4. Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.

6.5. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Клініка має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання Послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.

6.6. У разі розірвання договору за вимогою будь-якої Сторони, Сторони здійснюють розрахунок за фактично надані послуги згідно підписаних Сторонами Актів про прийняття наданих послуг.

6.7. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

6.8. В день отримання кожної послуги Сторони підписують Акт про прийняття наданих послуг. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту Послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнятою Пацієнтом.

6.9. Пацієнт за своїм вибором може здійснити оплату готівкою через касу Клініки, або здійснити безготівковий розрахунок через наявний в Клініці платіжний термінал.

6.10. Підписаний сторонами Акт про прийняття наданих послуг є підтвердженням прийняття Пацієнтом без зауважень і претензій стоматологічних послуг / послуги в повному обсязі

 7. Термін дії договору.

7.1. Договір діє з моменту його підписання і до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за договором, крім випадків його дострокового розірвання, визначених даним договором.

 8. Інші умови договору.

8.1. Пацієнт дає повну згоду на обробку його персональних даних та персональних даних Пацієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (в тому числі розповсюдженням, реалізацією, передачею тощо), знеособленням, блокуванням та знищенням персональних даних Пацієнта в базі персональних даних Клініки.

8.2. Пацієнт усвідомлює, що з метою контролю якості обслуговування, його телефонна розмова з працівниками Клініки може бути записана та надає на це свою згоду.

8.3. Пацієнт надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в приміщенні Клініки, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію (в тому числі під час та після надання стоматологічних послуг Пацієнту), за умови забезпечення максимальної анонімності, використання фотографічного зображення та аудіо-, відеозапису за участю Пацієнта при створенні рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів з зображенням Пацієнта, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

8.4. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та аудіо-, відеозапису з його участю та/або участю Пацієнта, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з їх зображенням та відеозаписів з їх участю є безоплатним та зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового та/або морального характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів.

8.5. Пацієнт усвідомлює та погоджується, що Клініка має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відео фіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Клініки (в тому числі в правоохоронних органах, судових органах, при зверненні за правовою допомогою до адвокатів).

8.6. Пацієнт дає повну згоду на обробку його персональних даних та персональних даних Пацієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, поширенням (в тому числі розповсюдженням, реаліза-цією, передачею тощо), знеособленням, блокуванням та знищенням персональних даних Пацієнта в базі персональних даних Клініки.

8.7. Пацієнт надає свою згоду на отримання повідомлень від Клініки на електронну пошту (e-mail) та/або через служби повідомлень (SMS, viber, telegram,  messenger, та інші), що стосуються надання Послуг  в межах даного Договору.

8.8. Згода дії до тих пір поки Пацієнт її не відкликав.

8.9. У разі виникнення розбіжностей між Клінікою і Пацієнтом з приводу якості надання послуги, сторони вирішують спір шляхом переговорів. Претензійний порядок досудового врегулювання спору є обов'язковим. Претензія пред'являється в письмовому вигляді і розглядається Клінікою протягом місяця з моменту її отримання.

8.10. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8.11. Договір складений в 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

8.12. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при заповненні відповідних анкет Клініки, які містять персональні дані Пацієнта, або оформленні Плану лікування та медичної карти.

8.13. Пацієнт розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Клініки, носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Пацієнта.

8.14. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.

8.15. Не є показником неналежної якості наданих Клінікою Послуг:

- ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;

- можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;

- ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.

8.16. Клініка звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:

- невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;

- неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;

- відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;

- неповідомлення, невчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;

- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;

- несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;

- використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;

- виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;

- розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.

8.17. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за стоматологічними послугами, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).

8.18. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.

8.19. Сторони погоджуються, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим Договором, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення терміну дії цього Договору.

8.20. Стороною цього Договору, крім Клініки та Пацієнта, також може бути Третя особа – за згодою Пацієнта і самої Третьої особи. Законний представник Пацієнта не вважається Третьою особою.

8.21. При залученні Третьої особи Стороною Договору, Клініка має право вимагати від такої особи пред'явлення документів, які підтверджують її повноваження щодо вчинення певних дій від імені Пацієнта.

8.22. Третя особа вважається такою, що супроводжує Пацієнта і може вчиняти дії чи отримувати інформацію виключно за згодою Пацієнта, яка фіксується окремим протоколом.

9. Адреса, реквізити Клініки

   

КЛІНІКА:

 

 

КНП "ЛСП" ДМР

Місцезнаходження 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.,

 ДНІПРО, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА, БУДИНОК 13

ЄДРПОУ 43135274

ІПН 431352704642

UA 668201720344390004000160512 в ДКСУ м.Київ

UA 593052990000026007050511460 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

 ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ПАЦІЄНТА
на проведення діагностики та лікування

Я,_________________________________________________________________________, одержав (ла)

у КНП «ЛСП» ДМР інформацію про характер мого захворювання, особливості його перебігу, діагностики та лікування.

Я ознайомлений(а) з планом обстеження і лікування. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі лікування. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття. Я проінформований(а), що недотримання рекомендацій лікуючого лікаря, режиму прийому призначених препаратів, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікувальний процес та негативно позначитися на стані здоров’я.

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від лікування, а також альтернативні методи лікування.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді. У мене немає недовіри щодо інформації, яку я отримав (ла), та мені були надані можливість і час на обміркування.

Я, _________________________________________________________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування по наданню стоматологічних послуг.

Я даю згоду на внесення до локальної інформаційної системи, яка ведеться КНП «ЛСП» ДМР, моїх персональних даних, у тому числі даних щодо стану мого здоров’я, поставлених мені діагнозів, призначеного лікування та його перебігу.

Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Підтверджую, що я мав (ла) можливість поставити всі питання стосовно операції і знеболення, які мені (моїй дитині) запропоновано, та можливі їх наслідки.

Я уважно ознайомився (лася) з даним документом і розумію, що він має юридичну силу і несе для мене правові наслідки.

Даний документ є додатком і невід‘ємною частиною історії хвороби.

Підписуючи дану згоду, я погоджуюсь з повним та безумовним прийняттям положень Публічного договору-оферти про надання медичних стоматологічних послуг КНП «ЛСП» ДМР та всіх додатків до нього. Всі положення вказаного договору мені повідомлені, роз’яснені та зрозумілі.

«_____» ___________ 20___ р.  ____________ (підпис, П.І.П пацієнта)

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПАЦІЄНТА ВІД ЛІКУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

 ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ПАЦІЄНТА
від лікування та гарантійних зобов’язань

 Я,_____________________________________________________________________________,

відмовляюсь від зазначеного в Плані лікування способу і методу лікування та надання стоматологічних послуг і наполягаю на застосуванні в процесі мого лікування нестандартних естетичних уподобань та втручань.

Лікарем мені роз’яснено та мені зрозуміло, що позитивні результати при застосуванні в процесі мого лікування нестандартних естетичних уподобань та втручань є дуже сумнівними та ефект від їх застосування не буде стійким.

Мені роз’яснено та мені зрозуміло, що при застосуванні в процесі мого лікування нестандартних естетичних уподобань та втручань, гарантійні зобов’язання стоматологічного кабінету КНП «ЛСП» ДМР не розповсюджуються і від їх застосування я відмовляюсь.

Я розумію, що моя відмова від запропонованого лікарем лікування або зволікання може спричинити значну шкоду для здоров'я та життя. Я взяв(ла) до уваги відповіді на мої запитання. Мені також зрозуміло поради щодо подальшого способу життя, обстеження та лікування.

Мені роз'яснено, що у будь-який момент я зможу змінити прийняте рішення, звернутися до лікаря та отримати лікування до запропонованого лікарем Плану лікування.

«_____» ___________ 20___ р. ____________ (підпис, П.І.П пацієнта)

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ОСОБИ В ЯКОСТІ СТОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Протокол узгодження про залучення третьої особи в якості сторони публічного договору-оферти про надання стоматологічних послуг

м. Дніпро                                                                                                                       «___»______________202___р.                                                                                       

 

Цей Протокол укладений між КНП «ЛСП» ДМР, в особі генерального директора Віннікової М.Г., яка діє на підставі Статуту, далі «Клініка», і фізичною особою, яка звернулася до Клініки для отримання стоматологічних послуг – гр._________________________________________________________________,

ПІБ, місце реєстрації та місце проживання, паспортні дані

надалі, законний представник гр._______________________________________________________,

ПІБ, місце реєстрації та місце проживання, дата народження

іменований (-а) надалі «Пацієнт» та гр. ____________________________________________ іменований (-а)

ПІБ, місце реєстрації та місце проживання, паспортні дані

надалі «Третя особа» про наступне:

 

Третя особа супроводжує Пацієнта та від імені Пацієнта вчиняє дії та виконує обов’язки, що передбачені публічним договором-офертою про надання стоматологічних послуг.

Підписуючи даний протокол, Третя особа та Законний представник пацієнта погоджуються з повним та безумовним прийняттям положень Публічного договору-оферти про надання медичних стоматологічних послуг КНП «ЛСП» ДМР та всіх додатків до нього. Всі положення вказаного договору повідомлені, роз’яснені та зрозумілі.

Права та обов’язки Третьої особи, що передбачені публічним договором-офертою про надання стоматологічних послуг, діють до моменту поки Законний представник пацієнта не надасть до Клініки письмове звернення про припинення повноважень Третьої особи за публічним договором-офертою про надання стоматологічних послуг.

КЛІНІКА:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор

 ___________________ М.Г. Віннікова

ЗАКОННИЙ ПРЕДСТАВНИК:

ПІБ, місце реєстрації та місце проживання, паспортні дані

Засоби зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

ТРЕТЯ ОСОБА :

ПІБ, місце реєстрації та місце проживання, паспортні дані

Засоби зв’язку

 

 

 

 

 

 

 

________________________

 

Зручності для клієнтів

 • Оплата карткою
  Оплата карткою

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 056 747 48 85
 • +38 056 747 47 58
 • +38 068 265 58 05
 • +38 050 848 75 16
 • +38 099 421 19 48
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Понеділок - Субота з 8:00 до 20:00;
Неділя - вихідний.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 8442196
Купити в один клік
Вiдбiрне